مرتب سازی بر اساس
نمایش
موتورسیکلت شارژی1600W
تومان
new
موتورسیکلت سپهر110
تومان
new
new
  • ایران
موتورسیکلت سنین150
تومان

[vc_row full_width="true" row_id="description"][vc_column][brs_app_showcase values="%5B%7B%22f_label%22%3A%22%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%22%2C%22s_label%22%3A%22149%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%22%2C%22description%22%3A%22%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%B0%D8%AA%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%22%2C%22number%22%3A%2201%22%2C%22side%22%3A%22left%22%2C%22arrow_pointer%22%3A%22arrow__pointer-top-left%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-diamond%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22brs_btn_icon%22%3A%22%5Blivicon_evo%20name%3D%5C%22rocket.svg%5C%22%20style%3D%5C%22original%5C%22%20size%3D%5C%2260px%5C%22%20stroke_style%3D%5C%22original%5C%22%20stroke_width%3D%5C%22original%5C%22%20try_to_sharpen%3D%5C%22true%5C%22%20rotate%3D%5C%22none%5C%22%20flip_horizontal%3D%5C%22false%5C%22%20flip_vertical%3D%5C%22false%5C%22%20stroke_color%3D%5C%22%2322A7F0%5C%22%20stroke_color_action%3D%5C%22%23b3421b%5C%22%20stroke_color_alt%3D%5C%22%23F9B32F%5C%22%20stroke_color_alt_action%3D%5C%22%23ab69c6%5C%22%20fill_color%3D%5C%22%2391e9ff%5C%22%20fill_color_action%3D%5C%22%23ff926b%5C%22%20solid_color%3D%5C%22%236C7A89%5C%22%20solid_color_action%3D%5C%22%234C5A69%5C%22%20solid_color_bg%3D%5C%22%23ffffff%5C%22%20solid_color_bg_action%3D%5C%22%23ffffff%5C%22%20colors_on_hover%3D%5C%22none%5C%22%20colors_hover_time%3D%5C%220.3%5C%22%20colors_when_morph%3D%5C%22none%5C%22%20brightness%3D%5C%220.1%5C%22%20saturation%3D%5C%220.07%5C%22%20morph_state%3D%5C%22start%5C%22%20morph_image%3D%5C%22none%5C%22%20allow_morph_image_transform%3D%5C%22false%5C%22%20stroke_width_factor_on_hover%3D%5C%22none%5C%22%20stroke_width_on_hover_time%3D%5C%220.3%5C%22%20keep_stroke_width_on_resize%3D%5C%22false%5C%22%20animated%3D%5C%22true%5C%22%20event_type%3D%5C%22hover%5C%22%20event_on%3D%5C%22self%5C%22%20auto_play%3D%5C%22false%5C%22%20delay%3D%5C%220%5C%22%20duration%3D%5C%22default%5C%22%20repeat%3D%5C%22default%5C%22%20repeat_delay%3D%5C%22default%5C%22%20draw_on_viewport%3D%5C%22false%5C%22%20viewport_shift%3D%5C%22oneHalf%5C%22%20draw_delay%3D%5C%220%5C%22%20draw_time%3D%5C%221%5C%22%20draw_stagger%3D%5C%220.1%5C%22%20draw_start_point%3D%5C%22middle%5C%22%20draw_color%3D%5C%22same%5C%22%20draw_color_time%3D%5C%221%5C%22%20draw_reversed%3D%5C%22false%5C%22%20draw_ease%3D%5C%22Power1.easeOut%5C%22%20erase_delay%3D%5C%220%5C%22%20erase_time%3D%5C%221%5C%22%20erase_stagger%3D%5C%220.1%5C%22%20erase_start_point%3D%5C%22middle%5C%22%20erase_reversed%3D%5C%22true%5C%22%20erase_ease%3D%5C%22Power1.easeOut%5C%22%20touch_events%3D%5C%22false%5C%22%5D%5B%2Flivicon_evo%5D%22%7D%2C%7B%22f_label%22%3A%22%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%22%2C%22s_label%22%3A%22%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C%20A%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%204%22%2C%22number%22%3A%2202%22%2C%22side%22%3A%22right%22%2C%22arrow_pointer%22%3A%22arrow__pointer-top-right%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22brs_btn_icon%22%3A%22%5Blivicon_evo%20name%3D%5C%22check-alt.svg%5C%22%20style%3D%5C%22original%5C%22%20size%3D%5C%2260px%5C%22%20stroke_style%3D%5C%22original%5C%22%20stroke_width%3D%5C%22original%5C%22%20try_to_sharpen%3D%5C%22true%5C%22%20rotate%3D%5C%22none%5C%22%20flip_horizontal%3D%5C%22false%5C%22%20flip_vertical%3D%5C%22false%5C%22%20stroke_color%3D%5C%22%2322A7F0%5C%22%20stroke_color_action%3D%5C%22%23b3421b%5C%22%20stroke_color_alt%3D%5C%22%23F9B32F%5C%22%20stroke_color_alt_action%3D%5C%22%23ab69c6%5C%22%20fill_color%3D%5C%22%2391e9ff%5C%22%20fill_color_action%3D%5C%22%23ff926b%5C%22%20solid_color%3D%5C%22%236C7A89%5C%22%20solid_color_action%3D%5C%22%234C5A69%5C%22%20solid_color_bg%3D%5C%22%23ffffff%5C%22%20solid_color_bg_action%3D%5C%22%23ffffff%5C%22%20colors_on_hover%3D%5C%22none%5C%22%20colors_hover_time%3D%5C%220.3%5C%22%20colors_when_morph%3D%5C%22none%5C%22%20brightness%3D%5C%220.1%5C%22%20saturation%3D%5C%220.07%5C%22%20morph_state%3D%5C%22start%5C%22%20morph_image%3D%5C%22none%5C%22%20allow_morph_image_transform%3D%5C%22false%5C%22%20stroke_width_factor_on_hover%3D%5C%22none%5C%22%20stroke_width_on_hover_time%3D%5C%220.3%5C%22%20keep_stroke_width_on_resize%3D%5C%22false%5C%22%20animated%3D%5C%22true%5C%22%20event_type%3D%5C%22hover%5C%22%20event_on%3D%5C%22self%5C%22%20auto_play%3D%5C%22false%5C%22%20delay%3D%5C%220%5C%22%20duration%3D%5C%22default%5C%22%20repeat%3D%5C%22default%5C%22%20repeat_delay%3D%5C%22default%5C%22%20draw_on_viewport%3D%5C%22false%5C%22%20viewport_shift%3D%5C%22oneHalf%5C%22%20draw_delay%3D%5C%220%5C%22%20draw_time%3D%5C%221%5C%22%20draw_stagger%3D%5C%220.1%5C%22%20draw_start_point%3D%5C%22middle%5C%22%20draw_color%3D%5C%22same%5C%22%20draw_color_time%3D%5C%221%5C%22%20draw_reversed%3D%5C%22false%5C%22%20draw_ease%3D%5C%22Power1.easeOut%5C%22%20erase_delay%3D%5C%220%5C%22%20erase_time%3D%5C%221%5C%22%20erase_stagger%3D%5C%220.1%5C%22%20erase_start_point%3D%5C%22middle%5C%22%20erase_reversed%3D%5C%22true%5C%22%20erase_ease%3D%5C%22Power1.easeOut%5C%22%20touch_events%3D%5C%22false%5C%22%5D%5B%2Flivicon_evo%5D%22%7D%2C%7B%22f_label%22%3A%22%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%2C%22s_label%22%3A%22%D8%A7%D9%86%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%22%2C%22description%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%A7%20%D8%AE%D9%86%DA%A9%22%2C%22number%22%3A%2203%22%2C%22side%22%3A%22left%22%2C%22arrow_pointer%22%3A%22arrow__pointer-bottom-left%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22brs_btn_icon%22%3A%22%5Blivicon_evo%20name%3D%5C%22dropper.svg%5C%22%20style%3D%5C%22original%5C%22%20size%3D%5C%2260px%5C%22%20stroke_style%3D%5C%22original%5C%22%20stroke_width%3D%5C%22original%5C%22%20try_to_sharpen%3D%5C%22true%5C%22%20rotate%3D%5C%22none%5C%22%20flip_horizontal%3D%5C%22false%5C%22%20flip_vertical%3D%5C%22false%5C%22%20stroke_color%3D%5C%22%2322A7F0%5C%22%20stroke_color_action%3D%5C%22%23b3421b%5C%22%20stroke_color_alt%3D%5C%22%23F9B32F%5C%22%20stroke_color_alt_action%3D%5C%22%23ab69c6%5C%22%20fill_color%3D%5C%22%2391e9ff%5C%22%20fill_color_action%3D%5C%22%23ff926b%5C%22%20solid_color%3D%5C%22%236C7A89%5C%22%20solid_color_action%3D%5C%22%234C5A69%5C%22%20solid_color_bg%3D%5C%22%23ffffff%5C%22%20solid_color_bg_action%3D%5C%22%23ffffff%5C%22%20colors_on_hover%3D%5C%22none%5C%22%20colors_hover_time%3D%5C%220.3%5C%22%20colors_when_morph%3D%5C%22none%5C%22%20brightness%3D%5C%220.1%5C%22%20saturation%3D%5C%220.07%5C%22%20morph_state%3D%5C%22start%5C%22%20morph_image%3D%5C%22none%5C%22%20allow_morph_image_transform%3D%5C%22false%5C%22%20stroke_width_factor_on_hover%3D%5C%22none%5C%22%20stroke_width_on_hover_time%3D%5C%220.3%5C%22%20keep_stroke_width_on_resize%3D%5C%22false%5C%22%20animated%3D%5C%22true%5C%22%20event_type%3D%5C%22hover%5C%22%20event_on%3D%5C%22self%5C%22%20auto_play%3D%5C%22false%5C%22%20delay%3D%5C%220%5C%22%20duration%3D%5C%22default%5C%22%20repeat%3D%5C%22default%5C%22%20repeat_delay%3D%5C%22default%5C%22%20draw_on_viewport%3D%5C%22false%5C%22%20viewport_shift%3D%5C%22oneHalf%5C%22%20draw_delay%3D%5C%220%5C%22%20draw_time%3D%5C%221%5C%22%20draw_stagger%3D%5C%220.1%5C%22%20draw_start_point%3D%5C%22middle%5C%22%20draw_color%3D%5C%22same%5C%22%20draw_color_time%3D%5C%221%5C%22%20draw_reversed%3D%5C%22false%5C%22%20draw_ease%3D%5C%22Power1.easeOut%5C%22%20erase_delay%3D%5C%220%5C%22%20erase_time%3D%5C%221%5C%22%20erase_stagger%3D%5C%220.1%5C%22%20erase_start_point%3D%5C%22middle%5C%22%20erase_reversed%3D%5C%22true%5C%22%20erase_ease%3D%5C%22Power1.easeOut%5C%22%20touch_events%3D%5C%22false%5C%22%5D%5B%2Flivicon_evo%5D%22%7D%2C%7B%22f_label%22%3A%22%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%81%D9%86%D8%B1%22%2C%22s_label%22%3A%22%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%B9%D9%82%D8%A8%20%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%86%D8%B1%D9%87%22%2C%22description%22%3A%22%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9%22%2C%22number%22%3A%2204%22%2C%22side%22%3A%22right%22%2C%22arrow_pointer%22%3A%22arrow__pointer-bottom-right%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-adjust%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%2C%22brs_btn_icon%22%3A%22%5Blivicon_evo%20name%3D%5C%22redo.svg%5C%22%20style%3D%5C%22original%5C%22%20size%3D%5C%2260px%5C%22%20stroke_style%3D%5C%22original%5C%22%20stroke_width%3D%5C%22original%5C%22%20try_to_sharpen%3D%5C%22true%5C%22%20rotate%3D%5C%22none%5C%22%20flip_horizontal%3D%5C%22false%5C%22%20flip_vertical%3D%5C%22false%5C%22%20stroke_color%3D%5C%22%2322A7F0%5C%22%20stroke_color_action%3D%5C%22%23b3421b%5C%22%20stroke_color_alt%3D%5C%22%23F9B32F%5C%22%20stroke_color_alt_action%3D%5C%22%23ab69c6%5C%22%20fill_color%3D%5C%22%2391e9ff%5C%22%20fill_color_action%3D%5C%22%23ff926b%5C%22%20solid_color%3D%5C%22%236C7A89%5C%22%20solid_color_action%3D%5C%22%234C5A69%5C%22%20solid_color_bg%3D%5C%22%23ffffff%5C%22%20solid_color_bg_action%3D%5C%22%23ffffff%5C%22%20colors_on_hover%3D%5C%22none%5C%22%20colors_hover_time%3D%5C%220.3%5C%22%20colors_when_morph%3D%5C%22none%5C%22%20brightness%3D%5C%220.1%5C%22%20saturation%3D%5C%220.07%5C%22%20morph_state%3D%5C%22start%5C%22%20morph_image%3D%5C%22none%5C%22%20allow_morph_image_transform%3D%5C%22false%5C%22%20stroke_width_factor_on_hover%3D%5C%22none%5C%22%20stroke_width_on_hover_time%3D%5C%220.3%5C%22%20keep_stroke_width_on_resize%3D%5C%22false%5C%22%20animated%3D%5C%22true%5C%22%20event_type%3D%5C%22hover%5C%22%20event_on%3D%5C%22self%5C%22%20auto_play%3D%5C%22false%5C%22%20delay%3D%5C%220%5C%22%20duration%3D%5C%22default%5C%22%20repeat%3D%5C%22default%5C%22%20repeat_delay%3D%5C%22default%5C%22%20draw_on_viewport%3D%5C%22false%5C%22%20viewport_shift%3D%5C%22oneHalf%5C%22%20draw_delay%3D%5C%220%5C%22%20draw_time%3D%5C%221%5C%22%20draw_stagger%3D%5C%220.1%5C%22%20draw_start_point%3D%5C%22middle%5C%22%20draw_color%3D%5C%22same%5C%22%20draw_color_time%3D%5C%221%5C%22%20draw_reversed%3D%5C%22false%5C%22%20draw_ease%3D%5C%22Power1.easeOut%5C%22%20erase_delay%3D%5C%220%5C%22%20erase_time%3D%5C%221%5C%22%20erase_stagger%3D%5C%220.1%5C%22%20erase_start_point%3D%5C%22middle%5C%22%20erase_reversed%3D%5C%22true%5C%22%20erase_ease%3D%5C%22Power1.easeOut%5C%22%20touch_events%3D%5C%22false%5C%22%5D%5B%2Flivicon_evo%5D%22%7D%5D" image="6777" caption="سنین 150"][vc_empty_space height="20px"][vc_empty_space height="20px"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="true" screen_margin_top="70" custom_css="position-relative z-index-1"][vc_column width="1/2"][brs_title values="%5B%7B%22item_type%22%3A%22h4%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%D9%84%D8%B0%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%8C%22%2C%22brs_font%22%3A%22montserrat%22%2C%22brs_line_height%22%3A%2232%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22light%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22uppercase%22%2C%22font_size%22%3A%2228%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22center%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22custom_css_class%22%3A%22text-xl-left%22%2C%22text_color%22%3A%22%23292b2c%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%5D"][vc_empty_space height="20px"][brs_title values="%5B%7B%22item_type%22%3A%22h4%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%20%20%20%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86%20150%22%2C%22brs_font%22%3A%22montserrat%22%2C%22brs_line_height%22%3A%2232%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22bold%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22uppercase%22%2C%22font_size%22%3A%2228%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22center%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22custom_css_class%22%3A%22text-xl-left%22%2C%22text_color%22%3A%22%23292b2c%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%5D"][vc_empty_space height="30px"][vc_column_text]امروزه تمامی شرکت های تولید کننده موتورسیکلت های درون شهری بیشتر سعی در ارائه تکنولوژی به مشتریان خود هستند و مسئله قدرت و شتاب و کیفیت ساخت قطعات در شرکت های بزرگی چون هندا، سوزوکی، TVS، باجاج , … حل گردیده و تقریبا به صورت یک استاندارد در آمده موتورهای درون شهری تولیدی در دنیای امروز دارای حداقل 125cc و حداکثر 220cc حجم موتوررا دارا می باشند و این موتورها دارای حداقل قدرت 12 و حداکثر 18 اسب بخار قدرت دارند. متاسفانه به دلیل وجود تحریم ها در کشور و عدم وجود شرکت های دانش بنیان در زمینه طراحی و ساخت موتورسیکلت در ایران مردم  مجبور به استفاده از موتورهای طراحی و ساخته شده کشور چین می باشند که همه این موتور ها توسط شرکت های ایرانی منتاژ می گردند و متاسفانه به دلیل وابسته بودن تولیدات این شرکت ها به نرخ ارز و هذینه تمام شده هر یک از تولیدات و مالیات و غیره این شرکت ها برای حفظ درآمد خود و کسب سهمی از بازار با کاهش کیفیت در محصولات خود و یا حذف امکانات و یا تکنولوژی اقدام به مونتاژ می نمایند. خوشبختانه در دو سه سال گذشته شرکت های بزرگتر و خوشنام تر در ایران با تغیر سیاست های کاری خود اقدام به ارائه تکنولوژی و افزایش کیفیت در محصولات خود نموده اند و با روند کنونی این فعالیت ها شاهد هستیم روز بروز اما با سرعتی بسیار آهسته محصولات تولیدی در بازار ایران بهتر و بهتر می گردند.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_single_image image="6783" img_size="full" alignment="center" css_animation="fadeIn"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="true"][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][brs_title values="%5B%7B%22item_type%22%3A%22h5%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86%20150%22%2C%22brs_font%22%3A%22montserrat%22%2C%22brs_line_height%22%3A%2237%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22bold%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22default%22%2C%22font_size%22%3A%2230%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22center%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22text_color%22%3A%22%23292b2c%22%2C%22title_dividers%22%3A%22y%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%5D"][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row delimiter_type="trapezoid_top"][vc_column width="1/3"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%3A%20%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%3A%20%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86%20150%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%3A%201155*671*1834%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%3A%20%20%D8%AA%DA%A9%20%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%86%DA%A9%20%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%AD%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%3A%20150%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%20%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][/vc_column][vc_column width="1/3"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%20%3A%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%3A%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%2C%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%3A%20%D8%A7%D9%86%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%20EFI%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%3A%20%20%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%884%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%3A%20%20%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9%DB%8C%2F%20%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][/vc_column][vc_column width="1/3"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%3A%20LED%20%2C%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1%20%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%3A%20%20120%20%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%B9%D9%82%D8%A8%20%3A%20%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%86%D8%B1%D9%87%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][brs_list list_type="type_6" values="%5B%7B%22list_item%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%3A%20%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B3%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22color_1%22%3A%22%232775ff%22%2C%22color_2%22%3A%22%23c423ee%22%7D%5D" brs_font_weight="bold"][vc_empty_space height="7px"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="true" bg_type="animated_background" animated_bg_type="balls" pattern_type="none" delimiter_type="curves" custom_css="img-square z-index-2"][vc_column width="1/2"][vc_empty_space height="565px"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_empty_space height="565px"][vc_column_text] <div class="brk-sc-item-page-body__title d-flex mb-35"> <h3 class="font__family-montserrat font__size-36 line__height-42 text-uppercase"><span class="font__weight-normal">بهترین </span><span class="font__weight-bold">خدمات پس از فروش</span> <span class="font__weight-bold brk-base-font-color">برای شما!</span></h3> <span class="brk-sc-long-label brk-white-font-color font__family-open-sans font__size-14 font__weight-bold text-uppercase d-flex align-items-center"> <i class="fas fa-leaf" aria-hidden="true"></i>اکو</span> </div> [/vc_column_text][vc_column_text]خوشبختانه شرکت تولیدی صنعتی سپهر خودرو زنجان اقدام به ارائه محصولاتی که دارای  تکنولوژی روز دنیا و کیفیت بی نظیر که تمامی استانداردهای مورد نیاز را نیز دارا می باشند ، نموده که این امربه مراتب کار را برای شما در انتخاب محصول مناسب راحت تر خواهد کرد.[/vc_column_text][brs_progress_bar values="%5B%7B%22label%22%3A%22%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA%22%2C%22value%22%3A%22100%22%2C%22max_value%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22max_value%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D9%82%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22max_value%22%3A%22100%22%7D%5D"][vc_empty_space height="365px"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="true"][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][brs_title values="%5B%7B%22item_type%22%3A%22h5%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%22%2C%22brs_font%22%3A%22montserrat%22%2C%22brs_line_height%22%3A%2237%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22bold%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22default%22%2C%22font_size%22%3A%2234%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22center%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22text_color%22%3A%22%23292b2c%22%2C%22title_dividers%22%3A%22y%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22gradient%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%5D"][brs_carousel carousel_type="tiled" images="6777" image_grayscale="10" dots="y" arrows="y" center_padding="" autoplay_speed="1000"][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="true" bg_type="image" use_custom_background="yes" bg_image="3437" overlay_style="overlay__background" screen_padding_top="100" screen_padding_bottom="100" css=".vc_custom_1550656805739{background-image: url(http://construction.wp.berserk.nikadevs.com/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/social-bg.jpg?id=72) !important;}" custom_css="text-center brk-bg-center-cover mb--80" inner_content_custom_css="all-light" default_color="brk-bg-color-dark-6"][vc_column][vc_row_inner el_class="mb-30"][vc_column_inner el_class="text-left text-md-right" width="1/3" offset="vc_col-lg-4 vc_col-md-12"][brs_title values="%5B%7B%22item_type%22%3A%22h5%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%22%2C%22brs_font%22%3A%22montserrat%22%2C%22brs_line_height%22%3A%22initial%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22bold%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22default%22%2C%22font_size%22%3A%2234%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22margin_right%22%3A%2230%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22right%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%2C%7B%22item_type%22%3A%22h3%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF%22%2C%22brs_font%22%3A%22montserrat%22%2C%22brs_line_height%22%3A%22initial%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22light%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22default%22%2C%22font_size%22%3A%2228%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22margin_right%22%3A%2230%22%2C%22highlight%22%3A%22none%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22right%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22text_color%22%3A%22%2320bdff%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%5D"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="2/3" offset="vc_col-lg-8 vc_col-md-12"][brs_title values="%5B%7B%22item_type%22%3A%22p%22%2C%22divider_type%22%3A%22default%22%2C%22divider_align%22%3A%22default%22%2C%22label%22%3A%22%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%20%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%AA%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%8C%20%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%88%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%22%2C%22brs_font%22%3A%22open-sans%22%2C%22brs_line_height%22%3A%22initial%22%2C%22brs_font_weight%22%3A%22normal%22%2C%22text_uppercase%22%3A%22none%22%2C%22font_size%22%3A%2216%22%2C%22font_size_xl%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_lg%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_md%22%3A%22initial%22%2C%22font_size_sm%22%3A%22initial%22%2C%22margin_top%22%3A%2210%22%2C%22highlight%22%3A%22underline%22%2C%22line_color%22%3A%22blue%22%2C%22animation%22%3A%22none%22%2C%22text_align%22%3A%22right%22%2C%22text_align_lg%22%3A%22none%22%2C%22lines_type%22%3A%22none%22%2C%22lines_color%22%3A%22default%22%2C%22text_color%22%3A%22%23bfbfbf%22%2C%22title_divider_type%22%3A%22shadow%22%2C%22title_icon%22%3A%22hide%22%2C%22btn_icon_type%22%3A%22livicon%22%2C%22icon_fontawesome%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22icon_openiconic%22%3A%22vc-oi%20vc-oi-dial%22%2C%22icon_typicons%22%3A%22typcn%20typcn-adjust-brightness%22%2C%22icon_entypo%22%3A%22entypo-icon%20entypo-icon-note%22%2C%22icon_linecons%22%3A%22vc_li%20vc_li-heart%22%2C%22icon_monosocial%22%3A%22vc-mono%20vc-mono-fivehundredpx%22%7D%5D"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=".vc_custom_1506692205796{margin-top: 30px !important;}"][vc_column_inner width="1/6" offset="vc_col-lg-offset-0 vc_col-lg-2 vc_col-md-4 vc_col-xs-6"][brs_social_block label="تلگرام" label_color="default" link_url="https://t.me/SKZ_company" follow_text="دنبال کنید" icon_fontawesome="fa fa-telegram"][/brs_social_block][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/6" offset="vc_col-lg-2 vc_col-md-4 vc_col-xs-6"][brs_social_block label="اینستاگرام" label_color="default" link_url="https://www.instagram.com/sepehrkhodro.co/" follow_text="دنبال کنید" icon_fontawesome="fa fa-instagram"][/brs_social_block][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/6" offset="vc_col-lg-2 vc_col-md-4 vc_col-xs-6"][brs_social_block label="توئیتر" label_color="default" link_url="https://twitter.com/SepehrkhodroC" follow_text="دنبال کنید" icon_fontawesome="fa fa-twitter"][/brs_social_block][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/6" offset="vc_col-lg-2 vc_col-md-4 vc_col-xs-6"][brs_social_block label="فیس بوک" label_color="default" link_url="https://www.facebook.com/sepehr.khodro.1" follow_text="دنبال کنید"][/brs_social_block][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/6" offset="vc_col-lg-2 vc_col-md-4 vc_col-xs-6"][brs_social_block label="یوتیوب" label_color="default" link_url="https://www.youtube.com/channel/UCs_TAhwlwlN6VuQUEAmpHyQ?view_as=subscriber" follow_text="دنبال کنید" icon_fontawesome="fa fa-youtube"][/brs_social_block][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/6" offset="vc_col-lg-2 vc_col-md-4 vc_col-xs-6"][brs_social_block label="پینترست" label_color="default" link_url="https://www.pinterest.com/pin/688558230512997227/?nic=1" follow_text="دنبال کنید" icon_fontawesome="fa fa-pinterest"][/brs_social_block][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

{"items_per_load":"3","items_per_page":"12","orderby":"ID","order_direction":"ASC","layout":"grid","filters":[{"filter_type":"post_type","post_type":"product"}]}

دسته بندی

فیلتر

آیتم های محبوب

موتورسیکلت سنین150
new
تومان
موتورسیکلت سنین150
new
تومان
موتورسیکلت سنین150
تومان